de beschrijving van japan


A note from 1728 on the forthcoming Dutch edition. In: Stats= u. Gelehrte Zeitung Des Hollsteinischen unpartheyischen Correspondenten Num. 42, Sbd. 13. Martii 1728 [Col.7]

Von neuen merckwuerdigen gelehrten Sachen.
Haag. Einige Buch=Haendler lassen allhier Hr. Kaempfers Reise nach Japan, so Herr Scheuchzer aus dem Teutschen noch nie gedruckten Original ins Englische uebersetzt, aus dem Englis. ins Hollaendische bringen und durch Subscriptiones in fol. drucken. Der Autor beschreibet darinn den alten und gegenwaertigen Zustand und Regierung des Japanischen Reichs [...]. Herr Scheuchzer hat auch das Leben des Autoris beygefueget. Die Subscribenten sollen davor 14. Hollaendische Gulden bezahlen, andere aber das Werck nicht unter 18 Gulden bekommen, und in 9. Monathen versprechen die Verleger dasselbe zum Vorschein zu brengen." (Courtesy of Frieder Sondermann, Tohoku University, Japan)


Kaempfer, Engelbert: De Beschryving van Japan, behelsende een verhaal van den ouden en tegenwoordingen Staat en Regeering van dat Ryk, [...] In't Hoogduytsch beschreven door Engelbert Kaempfer, M. D. Geneesher van het Hollandsche Gezantschap na't Hof van den Keyzer, Uyt het oorspronkelyk Hoogduytsch Handschrift nooit de vooren gedrukt in het Engelsch overgezet, door J. G. Scheuchzer, Lidt van de Koninklyke Maatschappy, en van de Geneesheeren in London. Die daar by gevoegt heeft het Leven van den Schreyver. Vorzien met kunstige Kopere Platen Onder het opzicht van den Ridder Hans Sloane uytgegeven, En uyt het Engelsch in't Nederduytsch vertaalt. In's Gravenhage, En't Amsterdam, By P. Gosse en J. Neaulme. Balthasar Lakemann. MDCCXXIX [1729].dutch edition 1729dutch edition 1729

DE BESCHRYVING EN GESCHIEDENS VAN JAPAN.
EERSTE BOEK. Eene algemeene Beschryving van het Ryk Japan.
EERSTE HOOFDSTUK. Dag-Register onzer Reyze van Batavia naar Siam, benevens een verhaal van 't geene, gedurende ons verblyf aldaar, voorgevallen is. p. [1]-13.
II. HOOFDSTUK. Tegenwoordige staat van 't Siamsche Hof, benevens een Beschryving van Judia, de Hoofd-Stad en plaats van 's Konings Hofhouding. p. 13-29.
III. HOOFDSTUK. Des Schryvers vertrek van Judia, de rivier Meinam benedenwaards af naar de Haave, en vandaar naar Japan. p. 30-41.
IV. HOOFDSTUK. Van het Ryk Japan in 't algemeen, ten aanzien van desselfs gelegentheid, en de grootte van desselfs verscheide Eylanden. p. 42-50.
V. HOOFDSTUK. Verdeeling en onderverdeeling van het Ryk van Japan in desselfs verscheide Provintien, gelyk ook van desselfs inkomsten en Regeering. p. 50-57.
VI. HOOFDSTUK. Des Schryvers gevoelen van den waaren oorsprong en afkomst der Japoneesen. p. 58-68.
VII. HOOFDSTUK. Van den Oorspronk der Japoneesen, volgens hun eige fabelachtig gevoelen. p. 69-72.
VIII. HOOFDSTUK. Van het Climaat van Japan, en desselfs voortbrenging van Mineralen. p. 73-81.
IX. HOOFDSTUK. Van de Vruchtbaarheid der grond, ontrent Planten. p. 81-88.
X. HOOFDSTUK. Van den Overvloed van 't Land, ten aanzien van Beesten, Vogelen, Kruypend en Bloedeloos gedierte. p. 88-94.
XI. HOOFDSTUK. Van de Visschen en Schulpen. p. 95-101.
TWWEDE BOEK. Van de Staatkundige Regeering van Japan.
EERSTE HOOFDSTUK. Naamen der Goden, Halve-Goden, en Keyzers, die vermeldt worden in de Japansche Geschiedenissen, als eerste Monarchen en Regeerders van dat Ryk. p. 102-106.
II. HOOFDSTUK. Van de Geestelyke Erffelyke Keyzers van Japan in 't gemeen, van haare Opvolging, Verblyfplaatsen en Hofhoudingen, gelyk ook van de tydrekening der Japoneesen. p. 106-112.
III. HOOFDSTUK. Van de Geestelyke Erf-Keyzers in 't byzonder, en eerstelyk van de geene die geheerscht hebben van het begin van de Japansche Monarchy tot aan de Geboorte van onzen Zaligmaker. p. 113-116.
IV. HOOFDSTUK. Van de Geestelyke Erf-Keyzers, die geleeft en geregeert hebben met een onbepaald gezag van de geboorte onzes Zaligmakers tot aan Jerotimo, den eersten waereldlyken Monarch. p. 117-129.
V. HOOFDSTUK. Van de Geestelyke Erf-Keyzers, die na Joritomo hebben geleeft tot den tgenwoordigen tydt. p. 130-140.
VI. HOOFDSTUK. Van de Kroons Generaals, en Waereldlyke Vorsten, van Joritomo, tot aan den Keyzer Tsinajos nu Regeerende. p. 141-142.
DERDE BOEK. Van den Staat der Religie in Japan.
EERSTE HOOFDSTUK. Van de Godsdiensten van dit Ryk in 't gemeen, en van de Godsdienst Sintos in 't byzonder. p. 143-146.
II. HOOFDSTUK. Van de Tempelen, 't Geloof, en Dienst der Sintos. p. 147-152.
III. HOOFDSTUK. Van de Sintos Rebi, dat is, haare geluk en Heylige dagen, en der zelver viering. p. 153-159.
IV. HOOFDSTUK. Van de Sanga of Bedevaart naar Isje. p. 160-164.
V. HOOFDSTUK. Van de Jammabos, of Berg-Priesters, en andere Godsdienstige Ordens. p. 165-171.
VI. HOOFDSTUK. Van de Budsdo, of vreemde Heydensche Godtsdienst en van deszelfs Stichter. p. 172-177.
VII. HOOFDSTUK. Van de Siuto, dat is, de Leere en Levensgedrag van bunne Zeedekundige en wysgeeren. p. 177-179.
VIERDE BOEK. Van Nagasaki, de plaats daar de vreemdelingen zich onthouden; van hun Koophandel, hunne Koopmanschappen enz.
EERSTE HOOFDSTUK. Van de gelegentheid van Nagasaki, en deszelfs Haave; gelyk ook van deszelfs openbaare en byzondere Gebouwen. p. 180-189.
II. HOOFDSTUK. Van de Regeering van Nagasaki. p. 190-198.
III. HOOFDSTUK. Van de Policie, of Regeleering der Straaten van Nagasaki, als mede van de Regeering van 't omleggende Land. p. 199-208.
IV. HOOFDSTUK. Van de Tempels en Geestelykheid van deze Stad. p. 209-220.
V. HOOFDSTUK. Van de Aankomst en Ontfanging der Portugeesen en Spanjaarden in Japan; van haaren Koophandel, en hoe zy uyt het Ryk wierden gebannen. p. 220-229.
VI. HOOFDSTUK. Van den Nederlandschen Handel op Japan in 't gemeen. p. 229-243.
VII. HOOFDSTUK. Van den Nederlandschen Handel in Japan, in 't byzonder, en eerstelyk van de verscheide Maatschappyen tot dien einde opgerecht. p. 243-248.
VIII. HOOFDSTUK. Eenige andere Byzonderheden aangaanden den Neerlandschen Handel in Japan. p. 248-266.
IX. HOOFDSTUK. Van den Manier van Leven, Koophandel en Voorrechten der Chineesen in Japan. p. 266-271.
X. HOOFDSTUK. Van sommige Plakaaten, Paspoorten, Bevelen &c. waar van in de voorgemelde Hoofdeelen is gesprooken. p. 272-278.
VYFDE BOEK. Des Schryvers twee Reyzen, naar het Keyzers Hof tot Jedo, de Stad daar hy zyn verblyf houdt.
EERSTE HOOFDSTUK. Voorbereidselen tot onze Reys, benevens eene Beschryving van de manier van Reyzen in dit Land. p. 279-286.
II. HOOFDSTUK. Een algemeene Beschryving van de reys te Water en te Land van Nagasaki naar Jedo, daar de Keyzer zyn Hof houdt. p. 286-290.
III. HOOFDSTUK. Een algemeene Beschryving van de verscheide Gebouwen, zo Staats als byzondere, die wy langs den weg zagen. p. 291-297.
IV. HOOFDSTUK. Van de Posthuysen, Herbergen, Gaarkeukens, en Theewinkels. p. 298-304.
V. HOOFDSTUK. Van het groot getal van Menschen, die dagelyks langs den weg reyzen. p. 305-312.
VI. HOOFDSTUK. Van onzen reys naar 't Keyzers Hof in 't algemeen, en hoe wy op den weg wierden gerieft. p. 313-320.
VII. HOOFDSTUK. Onze reys te Land van Nagasaki naar Kokura. p. 320-328.
VIII. HOOFDSTUK. Onze reys van Kokura naar Osacca. p. 328-336.
IX. HOOFDSTUK. Onze reys van Osacca naar Miaco, de Zetel van de Geestelyke Erf-Keyzers, benevens eene beschryving van deze beide Steden. p. 337-348.
X. HOOFDSTUK. Onze reys van Miaco naar Fammamatz, zynde halver weg naar Jedo. p. 348-358.
XI. HOOFDSTUK. Onze reys van Fammamatz naar Jedo, de plaats van 's Keyzer Hofhouding. p. 359-372.
XII. HOOFDSTUK. Beschryving van de Stad Jedo, deszelfs Kasteel en Paleys, benevens een verhaal van 't geene daar gebeurde, geduurende ons verblyf: Onze toelating ter gehoor, en ons vertrek. p. 372-385.
XIII. HOOFDSTUK. Onze te rug reys van Jedo naar Nagasaki, en wat op dezelve gebeurde. p. 385-406.
XIV. HOOFDSTUK. Onze tweede Reys naar het Hof. p. 407-423.
XV. HOOFDSTUK. Onze tweede Reys van Jedo naar Nagasaki. p. 424-438.
AANHANGSEL VAN DE HISTORIE VAN JAPAN.
I. De natuurlyke Historie van den Japansche Thee; benevens eene naauwkeurige beschryving van den plant, desselfs aanteeling, groeying, bereyding en gebruyken. p. 439-453.
II. Van het Papier maken der Japoneesen. p. 453-458.
III. Van de Geneesing van de Colica, darm-pyn, door de Naaldensteek, zo als ze by de Japoneesen in gebruyk is. p. 459-462.
IV. Verhaal van de Moxa, een uytmuntend Brandmiddel der Chineesen en Japoneesen, benevens eene schets, aantoonende welke gedeeltens van het menschlyk Lichaam met deze plant in verscheide ziektens moeten worden gebrandt. p. 463-472.
V. Eenige Aanmerkingen over de Amber Gris. p. 472-476.
VI. Onderzoek, of het vanbelang is voor 't Ryk van Japan om het zelve geslooten te houden, gelyk het nu is, en aan desselfs Inwooners niet toe te laaten Koophandel te dryven met uytheemsche Natien 't zy binnen of buyten 's Lands. p. 476-494.

dutch edition 1729
Kana Sillabary


TOPTOP
inserted by FC2 system