POMPE VAN MEERDERVOORT (1829-1908)In reaction to the mounting pressure from Western countries, the Tokugawa government decided to strengthen its national defense and established a Naval Training Institute (Kaigun Denshujo) in Nagasaki, where the Dutch kept a trading post (Dejima) since 1641. Dutch naval officers and technicians were invited to give instructions to selected vassals from influential domains.

In addition a Medical Training Institute (Igaku denshujo) was established and Johannes Lijdius Catharinus Pompe van Meerdervoort employed to teach Western medicine. Pompe, son of Johan Antoine Pompe van Meerdervoort, an officer in the Dutch army, had graduated from the well known Imperial Academy for Military Medicine in Utrecht ('s Rijks Kweekschool voor Militaire Geneeskundigen) and become a naval surgeon in 1849. He arrived at Dejima in 1857 and began to educate Japanese disciples while treating many local patients. After an outbreak of cholera during the following year, he felt the need for a civil hospital and managed to get the permission of the authorities. With the support of Matsumoto Ryôjun (1832-1907) and Nagayo Sensai (1838-1902) Pompe established a western style hospital with 124 beds and a medical school on a hill overlooking Nagasaki. Here he continued the training of young physicians following a western style curriculum. This was a revolutionary change in conveying european medical knowledge to Japan marks the beginning of modern medicine in that country. In 1865 the name of the establishment was changed to "Hall of Supreme Virtues" (Seitoku-kan) and in 1868 to "Nagasaki Medical School" (Nagasaki-fu Igakkô), which eventually was transformed to the Medical School of Nagasaki University.


After five years of devoted service Pompe left Japan. His work was continued by gifted successors like Anthonius Franciscus Bauduin (1822-1885) and Constant George van Mansvelt (1832-1912), who both had graduated from the Medical Academy in Utrecht too. But due to the mounting pressure of Western nations like America, France, Britain, Prussia, Russia etc., Dutch influence, that had continued for 250 years, rapidly declined. Nevertheless, the achievements and outstanding role of Pompe and his successors played in the modernization of Japanese medicine are highly esteemed in Japan even nowadays.

The Naval Training Institute (1855-59) in Nagasaki.

Pompe's memoirs "Five years in Japan" describe the changing international situation in East Asia together with his medical activities and many observation on Japanese society. His observations are especially valuable when it comes to the modernization of medicine and medical education and the birth of the notion of public health in that country.

  • Beknopte handleiding tot de Geneesmiddelleer : ten gebruike van de Keizerlijke Japansche Geneeskundige School te Nagasaki / door J.L.C. Pompe van Meerdervoort. Desima : Nederlandsche Drukkerij, 1862
    (iii, xi, 382 pp. ; 20cm)
  • Notices sur l'introduction de ver a soie du chine du Japon (bombyx yama-mai guer. men.) en Europe / par J. L. C. Pompe van Meedervoort. M.J. Visser, 1863.
  • Japanese Translations
  • J. Pompe van Meerdervoort: Vijf jaren in Japan (1857-1863). Bijdragen tot de kennis van het Japansche keizerrijk en zijne bevolking. Door Jhr. J. L. C. Pompe van Meerdervoort. oud-officier van gezondheid van Z. M. Zeemagt, oud-Gouvernements-geneesheer in Japan, tevens ambtenaar voor Natuurkundige onderzoekingen; Ridder der Nederlandsche Leeuwen-orde en van de Keizerlijk-Russische St. Anna-orde 3e klasse; Eere- Corresponderend en gewoon lid van verschillende vaderlandsche en buitenlandsche geleerde genootschappen; practiserend geneesheer te 's Gravenhage. 2 Volumes (1. deel, 2. deel). Van den Heuvel & Van Santen, Leiden 1867-1868.
    2 volumes. 8vo (245 x 160mm). pp. xii, 335, (i); pp. vi, 357, (i), with 2 coloured frontispieces, 2 plates from drawings, 10 costume plates, with folding map of Japan.

 

CONTENTS OF "Vijf jaren in Japan"
EERSTE DEEL

Inleiding p. 1
Hoofdstuk I. Oude geschiedenis van het Japansche Rijk.  -  Geestelijk en wereldlijk gezag. - Mikado en Sjoogun. - Rijksraden. - Hooge -  en lage collegien van Staat. - Inwendig bestuur. - Lijst der erfopvolging van de wereldlijke monarchen tot op onzen tijd. 11-56
Hoofdstuk II. Relatien der Europesche mogendheden met Japan sedert de vroegste tijden tot het jaar 1859. - De geschiedenis der eerste vestiging van de Portugezen, en die der Nederlanders meer in het bijzonder; Spanjaarden, Engelschen, Russen en Amerikanen. 57-142
Hoofdstuk III. Verschillende godsdiensten. - Beschrijving der kerkelijke merkwaardigheden. - Godsdienstige en volks - feesten. - Godsdienstige orden. - Maatschappijen van blinden 143-184
Hoofdstuk IV. Bijzonderheden en gebruiken bij de geboorten. - Het huwelijk. - Mededeelingen omtrent het huisselijk leven 185-222
Hoofdstuk V. Organisatie van leger en vloot. - Belastingstelsel. - Landbouw. - Jagt en visscherij. - Postwezen. - Volksspelen en volksvermaken. - Fabriekwezen en industrie. - Onderwijs. - Bijzonderheden omtrent de taal. - Mijnwezen. - Klimaat en meteorologie. - Geographische bijzonderheden 223-335
TWEEDE DEEL

Hoofdstuk VI. Nieuwe geschiedenis van Japan, vooral met betrekking tot de westersche mogendheden, van 1851 - 1863. - Nederlandsche staatkunde der laatste jaren; Donker Curtius; Marine - detachementen. - Amerikaansche expeditie Perry; Perry's tractaat. - Sjoogun Minamoto IJejosi vermoord; binnenlandsche staatkundige verwikkelingen; vermoorden van europeanen. - Lord Elgin sluit een tractaat voor Engeland. - Admiraal Putiatine voor Rusland, en Baron Gros voor Frankrijk. - Bijzonderheden omtrent de aankomst en vestiging der eerste vreemdelingen te Kanagawa, in 1859. - De geldwisselkwestie; verblijf der europesche gezanten in Jedo. - Bijzonderheden der gepleegde moorden. - De prins regent I. I. Kamon no Kami wordt vermoord. - Graaf zu Eulenberg sluit een tractaat voor Pruissen. - De gezanten verlaten Jedo, en keeren terug. - Aanvallen op de legatien; Ruslands staatkunde in Japan. - Japansche gezantschappen in Europa; moord van Lenox Richardson en zijne gevolgen; ontwikkeling van den handel. 1-158
Hoofdstuk VII. Nederlandsche marine-detachementen in Japan. - Bezoeken aan eenige daimio's gebragt. - Mijn eigen werkkring- Dr. A. F. Bauduin, mijn opvolger- Mijn vertrek naar Europa 159-247
NASCHRIFT

I. De voldoening welke Engeland eischte wegens den moord gepleegd op Lenox Richardson, en het bombardement van Kagosima wegens het niet voldoen aan die gestelde eischen 252-255
II. Het verraderlijk vuren op het Nederlandsch oorlogschip Medusa, door de batterijen van Simonoseki, en het forceren van den doortogt langs straat van der Capellen naar de binnenzee, door Jhr. F. de Casembroot 255-270
III. De tuchtiging van den landsheer van Nagato door de vereenigde eskaders op 5 en 6 September 1864 271-278
IV. Het benoemen van nieuwe gezanten door Engeland en Frankrijk en de daaruit voortgevloeide veranderingen in de politieke gedragslijn der westersche mogendheden; ten gevolge hiervan, en vooral ook na de tuchtiging van Nagato, werd de Japansche regering meer inschikkelijk, en ging over tot de herziening van het tractaat 278-385
Staat aanwijzende de Erfopvolging van de geestelijke Keizers-Mikado's, met vermelding van eenige bijzonderheden onder hunne Regering voorgevallen. Van Sin-mu-Ten-wo tot Nori-Fitoto (Van 660 voor Christus tot 1863. O. T.) 286-311
Bijlagen
312-347


TOPTOP
inserted by FC2 system